آمار کلی

کد ملی: 137705XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حقوقی حق محور فردا رئیس هیئت مدیره فعال 1395/12/24 تا کنون