آمار کلی

کد ملی: 462155XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جمعیت همیاران شهرستان شهرکرد بازرس علی البدل فعال 1394/08/28 تا کنون