آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی و صنعتی فضل نیشابور روغن نباتی سه گل خراسان رئیس هیئت مدیره خارج شده 1382/04/16 تا 1382/09/30