آمار کلی

کد ملی: 423175XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انبوه سازان نهرگاه نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/08/21 تا کنون