آمار کلی

کد ملی: 006754XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع غذایی اروین تجارت ادهم عضو هیئت مدیره فعال 1390/04/01 تا کنون