آمار کلی

کد ملی: 350126XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صیادی جفره ماهینی رئیس هیئت مدیره خارج شده 1389/05/16 تا 1395/03/21