آمار کلی

کد ملی: 195062XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خاص بازرس علی البدل فعال 1393/08/17 تا کنون