آمار کلی

کد ملی: 291955XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایشق یانار صنعت بازرس اصلی خارج شده 1395/10/15 تا 1398/05/27