آمار کلی

کد ملی: 001377XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع دیبا لایی کاسپین نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/07/28 تا کنون