آمار کلی

کد ملی: 336992XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن مهرشماره هشت مدیرعامل فعال 1396/10/14 تا کنون
چهار هزار و چهارصد و شصت و شش توسعه و عمران شهرستانی آکو سازان آبادگر نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/02/06 تا کنون