آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تهیه ، تامین و توزیع غذا بهین طبخ سامان بازرس اصلی فعال 1385/04/12 تا کنون