آمار کلی

کد ملی: 068216XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن مهر هفت بجنورد عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/05/10 تا 1394/12/21