آمار کلی

کد ملی: 334136XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چهار هزار و چهارصد و شصت و شش توسعه و عمران شهرستانی آکو سازان آبادگر بازرس اصلی فعال 1395/02/06 تا کنون