آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی و صنعتی دقت سرعت بهینه سازی رئیس هیئت مدیره خارج شده 1385/08/01 تا 1388/02/01