آمار کلی

کد ملی: 005506XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آبانگان مهر ایرانیان بازرس اصلی خارج شده 1396/01/30 تا 1396/04/20