آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
متحدین کبیر پارس مدیرعامل خارج شده 1389/06/16 تا 1390/05/11