آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دهقان یاران دشتستان گروه 1888 مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1386/01/28 تا کنون