آمار کلی

کد ملی: 635921XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرمان گستر سبز فاروج مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/12/27 تا کنون