آمار کلی

کد ملی: 003706XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشتازان سام رخش قشم مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1391/11/18 تا کنون