آمار کلی

کد ملی: 006295XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان پژوهشکده بیمه عضو هیئت مدیره فعال 1394/06/02 تا کنون