آمار کلی

کد ملی: 005024XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عرفان گستر بام رئیس هیئت مدیره فعال 1391/08/22 تا کنون
عرفان گستر بام رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1391/06/04 تا کنون