آمار کلی

کد ملی: 644968XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف فخاران یزد رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/02/13 تا کنون