آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کیهان نقشه پردازش رئیس هیئت مدیره خارج شده 1385/11/15 تا 1395/01/24