آمار کلی

کد ملی: 169983XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سه هزار و دویست و پنجاه و هشت توسعه روستایی سبز نادیلو شهرستان آذرشهر عضو هیئت مدیره فعال 1397/08/09 تا کنون
ابر بنا ساز نادی لو رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/02/19 تا کنون
بناسازان عظیم بازرس اصلی خارج شده 1393/03/05 تا 1397/04/24