آمار کلی

کد ملی: 007190XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 1

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چاپ عصر آتیه پایتخت رئیس هیئت مدیره فعال 1396/03/24 تا کنون
نودید طراحان مدیرعامل منحل شده 1393/03/30 تا کنون