آمار کلی

کد ملی: 509002XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پاک اعتماد دریا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1392/04/04 تا کنون