آمار کلی

کد ملی: 618941XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سیمرغ تیز پرواز عضو هیئت مدیره فعال 1394/12/03 تا کنون
مزرعه بازار طلایی اورگان رئیس هیئت مدیره فعال 1391/10/11 تا کنون