آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تاسیس اتی و لوله کشی گاز آذرخش افروز شمال مدیرعامل فعال 1385/09/04 تا کنون