آمار کلی

کد ملی: 432256XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راهبرد آداک ماندگار رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1390/04/05 تا کنون