آمار کلی

کد ملی: 309139XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روستایی سیریز نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/12/14 تا کنون
یزدان دهیار زراوند رئیس هیئت مدیره فعال 1393/01/31 تا کنون