آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
درخشان برق نی ریز مدیرعامل خارج شده 1387/02/11 تا 1391/06/16