آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گزل مکان مشگین شهر که تحت شماره 670 بازرس علی البدل فعال 1384/08/01 تا کنون