آمار کلی

کد ملی: 529979XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مرزنشینان بندردیلم وحومه رئیس هیئت مدیره فعال 1394/02/30 تا کنون