آمار کلی

کد ملی: 305200XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه انصار الرسول کرمان عضو هیئت مدیره فعال 1397/12/16 تا کنون
خدمات بهداشتی درمانی غریب آزما طب منشی هییت مدیره فعال 1394/05/13 تا کنون