آمار کلی

کد ملی: 181536XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آوین مهر اروند نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/02/07 تا کنون