آمار کلی

کد ملی: 541977XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اسکان مهر زنده رود مدیرعامل فعال 1394/05/22 تا کنون