آمار کلی

کد ملی: 137186XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن پویانمایی استان آذربایجان شرقی رئیس هیئت مدیره فعال 1397/12/02 تا کنون
انجمن فیلم استان آذربایجان شرقی عضو هیئت مدیره فعال 1391/05/14 تا کنون
انجمن فیلم استان آذربایجانشرقی رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1390/01/16 تا کنون