آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پویندگان پزشکی نوین کیان عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/02/21 تا 1394/07/01