آمار کلی

کد ملی: 181949XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساینا آرشام اروند مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/01/19 تا کنون
بی نظیر سازه آرشام رئیس هیئت مدیره فعال 1394/06/21 تا کنون