آمار کلی

کد ملی: 209230XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طنین سلامت ستارگان مازندران مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/11/10 تا کنون