آمار کلی

کد ملی: 362079XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسافربری شماره شش ایمن سفر ایرانیان زاهدان بازرس اصلی فعال 1397/11/17 تا کنون