آمار کلی

کد ملی: 001242XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آسوده سفر ابهر عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/01/30 تا 1396/10/21