آمار کلی

کد ملی: 453995XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طراحی و توسعه نیروی هستی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/03/04 تا کنون