آمار کلی

کد ملی: 175612XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فولاد خورشید بهبید رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/03/03 تا کنون