آمار کلی

کد ملی: 094111XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسان مشاورتخت پولاد بازرس علی البدل فعال 1398/06/05 تا کنون