آمار کلی

کد ملی: 006469XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 7

شرکت فعال: 5

خارج شده: 2

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فناوران ایده پرداز صبا نگاه رئیس هیئت مدیره فعال 1399/01/19 تا کنون
فناوران خدمت محور صبا عضو هیئت مدیره فعال 1398/10/09 تا کنون
فناوران ایده پرداز صبا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/12 تا کنون
انجمن فروشگاه های اینترنتی استان تهران عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1398/04/18 تا کنون
فناوری سرگرمی سازان هوشمند نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/11/23 تا 1396/05/12
ایده پردازان الکترونیک صبا رئیس هیئت مدیره فعال 1391/02/04 تا کنون
امن افزار گستر شریف عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/05/15 تا 1391/03/02