آمار کلی

کد ملی: 461021XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل ونقل متین بار چهارمحال بازرس اصلی فعال 1398/11/06 تا کنون