آمار کلی

کد ملی: 055890XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیکر نما بازرس اصلی فعال 1391/04/17 تا کنون