آمار کلی

کد ملی: 172973XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جمعیت خیریه خامنه بازرس علی البدل فعال 1391/03/26 تا کنون