آمار کلی

کد ملی: 230184XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرمن راه پارت صنعت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/07/29 تا 1393/06/01